Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

Voetbal Coaches Vlaanderen

zetel: Romeinsesteenweg 486 – 1853 Strombeek-Bever

e-mail: admin@voetbalcoachesvlaanderen.be

tel.: 0498 120 127

Ondernemingsnummer: 0478.440.820

RPR Brussel

Hierna: ‘VCV’

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van VCV (www.voetbalcoachesvlaanderen.be), biedt iedere voetbaltrainer de mogelijkheid om lidmaatschappen, tickets e.a. producten en diensten online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke aanbieding, voorstel, offerte, bestelling, overeenkomst, factuur of dienst m.b.t. de levering van goederen of diensten, daarin begrepen lidmaatschappen, door VCV aan  een voetbaltrainer. Als “voetbaltrainer” wordt bedoeld: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, die in de uitoefening als trainer of onderneming een overeenkomst met VCV heeft gesloten of wenst te sluiten en tevens hun vertegenwoordigers en gemachtigden. Bij de aankoop moet de voetbaltrainer deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden en vervanging van alle eerder gemaakte afspraken of overeenkomsten. Algemene voorwaarden van de voetbaltrainer worden uitgesloten.

Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig mits deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen tussen VCV en de voetbaltrainer.

De voetbaltrainer mag de overeenkomst niet overdragen aan een derde, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VCV.

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door VCV houdt geenszins een afstand van recht in.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en andere heffingen en taksen die van overheidswege worden opgelegd.

VCV-leden kunnen gebruik maken van het voordeel, wordt apart vermeld bij de inschrijvingsmodule.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld en in rekening gebracht.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de website, activiteiten of aanbod met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VCV niet. VCV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VCV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VCV. VCV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Lidmaatschap

Het VCV lidmaatschap gaat in vanaf betaling van de jaarlijkse lidgeldfactuur door de voetbaltrainer. Het lidmaatschap geldt voor ten minste 1 jaar en wordt niet automatisch verlengd, de voetbaltrainer wordt 1 maand voor einde van het lidmaatschap uitgenodigd tot betaling.

Het lidgeld is een instapkost, voor het betalen van de ledenvoordelen en administratieve kosten.

Artikel 5: Annulering

Bij annulering van inschrijving voor de VCV activiteiten wordt tot een week vóór aanvang van het evenement 100% van de waarde van de activiteit volledig terugbetaald, dit binnen een termijn van 14 dagen.

Dergelijke annulering dient schriftelijk en ondubbelzinnig te gebeuren via post of e-mail.

Artikel 6: Overmacht

Ingeval van overmacht heeft de voetbaltrainer geen recht op terugbetaling van de door hem betaalde bedragen of enige schadevergoeding vanwege de organisator, zowel wat betreft lidmaatschap als ticketing e.a. aankopen betreft.

De niet-nakoming door VCV van haar contractuele verplichtingen als gevolg van overmacht situaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van het lidmaatschap of verbintenissen vloeiend uit ticketing e.a. aankopen door de voetbaltrainer, noch geeft dit het recht aan de voetbaltrainer op prijsvermindering of schadevergoeding. Als “Overmacht” moet worden beschouwd: feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden, daaronder begrepen  stakingen of andere omstandigheden, zoals terrorisme, pandemieën, brand, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten en overmacht van toeleveranciers van VCV.

Indien deze feiten of omstandigheden langer dan drie maanden duren, dan kan elke partij de overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling verschuldigd zou zijn.

Artikel 7: Klachtendienst

De administratieve dienst van VCV is bereikbaar op het telefoonnummer 0498 120 127, via admin@voetbalcoachesvlaanderen.be of per post op het volgende adres: Heerbaan 91A,  3472 Kersbeek-Miskom. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

De voetbaltrainer zal zijn klachten met betrekking tot de geleverde goed of dienst per schriftelijk overmaken aan de administratieve dienst van VCV en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen 15 kalenderdagen na de levering van de producten of diensten, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen 15 kalenderdagen na de ontdekking van dit gebrek. Het indienen van een klacht ontheft de voetbaltrainer niet van zijn betalingsverplichtingen.

Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van VCV indien deze termijnen zonder ontvangst van de hierboven schriftelijke melding zijn verstreken.

Klachten met betrekking tot de factuur moeten, op straffe van verval, per aangetekend schrijven en op gemotiveerde wijze worden geprotesteerd binnen de 7 kalenderdagen na de ontvangst ervan. Zo niet, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn.

Artikel 8: Betalingstermijn

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de datum vermeld op de factuur.

Bij niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie heeft VCV het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere (lopende) overeenkomsten met de voetbaltrainer te beëindigen en wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelf nog niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

VCV verleent de voetbaltrainer een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepbare licentie om de VCV website te gebruiken voor (a) het doorbladeren van de diensten en het zoeken, bekijken registreren of kopen van tickets of registraties voor een evenement dat is opgenomen op de website en/of (b) het aanvragen en registreren van een lidmaatschap. Het gebruik hiervan door de voetbaltrainer moet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden en met de toepasselijke wetten.

Zonder afbreuk te doen aan andere beperkingen, opgenomen in deze voorwaarden of elders, gaat de voetbaltrainer ermee akkoord om niet direct of indirect de inhoud van de website  (a) te kopiëren, wijzigen, verveelvoudigen, te hergebruiken of op andere wijze afgeleiden ervan te maken; (b) de broncode of de structuur ervan te reverse-engineeren of te decompileren of op andere wijze proberen te achterhalen; en (c) het gebruiken of exploiteren van de website op ongeoorloofde wijze.

De voetbaltrainer erkent en gaat ermee akkoord dat alle inhoud van de website kan worden beschermd door auteursrechten, merken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten, waarbij VCV eigenaar kan zijn van de website content of delen ervan aan VCV ter beschikking worden gesteld door middel van overeenkomsten met derden. De voetbaltrainer gaat ermee akkoord de website content alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door deze Voorwaarden en de toepasselijke wetten. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Artikel 10: Bescherming van Persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking, zijnde VCV respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De door de voetbaltrainer meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de correcte verwerking en opvolging van het lidmaatschap en bestelde tickets en met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes door VCV omtrent soortgelijke producten als de door voetbaltrainer bestelde producten VCV zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.

VCV zal deze gegevens niet overmaken aan derden en zal deze gegevens niet opslaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

De voetbaltrainer kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval VCV het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Verklaring van VCV en bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de voetbaltrainer steeds het recht heeft klacht in te dienen.

Artikel 11: Bewijs

De voetbaltrainer aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door VCV krachtens deze voorwaarden, is de aansprakelijkheid van VCV beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

VCV is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, of winstderving. VCV is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden of de wet door de voetbaltrainer, noch is VCV aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de voetbaltrainer of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van VCV wordt weerhouden, is de aansprakelijkheid van VCV beperkt tot de waarde van de door de voetbaltrainer aangekochte producten, tenzij dit kennelijk niet evenredig is. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van opzet of zware fout door VCV.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen VCV en de voetbaltrainer, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De bevoegde rechtbanken van Brussel zullen exclusief bevoegd zijn bij gerechtelijke geschillen.